โปรแกรมโครงการ และแผนงาน พัสดุ การเงินและบัญชีออนไลน์ ท่านมีหรือยัง ?
        องค์กรที่มีคุณภาพต้องมีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การตัดสินการบริหารงบประมาณ ทำให้องค์กรบริหารอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และบริหารความรับผิดชอบ ลดภาระของครู และลดการใช้กระดาษ

        รอช้าอยู่ทำไม ทดลองใช้ และติดต่อเราได้ที่ 0652354598
        โปรแกรมโครงการ และแผนงานออนไลน์     ขอทดลองและขอรหัสผ่านได้ที่นี้ระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง กศน.


    - แอดมิน กำหนดอำเภอ กำหนดประเภทงบประมาณ เพิ่มเจ้าหน้าที่และกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ พร้อมทั้งเพิ่มงบประมาณ
   - เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ กำหนดตั้งค่าบุคคลและตัวแทนจำหน่าย เพิ่มโครงการ จัดทำจัดซื้อจัดจ้าง
   - แอดมิน อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปรื้นจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   - เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ แก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง ปริ้นจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง


.

ระบบพัสดุออนไลน์


-จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบใหม่
-นำข้อมูลจาก EGP มาเข้าระบบโปรแกรมเพื่อเช็คข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
-ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดสถานะ
-รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์แยกตามประเภทกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ และร้านค้า
-รายงานผู้ชนะหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ที่ใช้ของแต่ละปีการศึกษา สามารถแยกได้ทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างได้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการวางแผน จัดสรรงบประมาณของโครงการในปีถัดไป

ระบบการเงินออนไลน์


-ทำทะเบียนรับเงินและจ่ายเงิน
-ทำรายการ ยืม ล้างใบยืม
-แปลงเงินสด ทำใบสำคัญรองจ่าย
-ตัดงบจากจัดซื้อจัดจ้าง
-ทำทะเบียนคุมเงิน
-สมุดเงินสด
-รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
-รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
-ทะเบียนคุมเงินแยกประเภทรายจ่าย


.
จำนวนการเข้าชม : 06241 ครั้ง

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแผนงาน โครงการ ออนไลน์
รุ่น (Up2u)
    1. การกำหนดรูปแบบโครงการ
    2. การตั้งค่า
    3. การสร้างโครงการ แบบไม่มีกิจกรรม
    4. การสร้างโครงการ แบบมีหลายกิจกรรม

    1. การตั้งค่า กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนดประเภทเงิน กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
    2. การเพิ่มโครงการ
       2.1
การเพิ่มโครงการ ที่มีเฉพาะโครงการ
       2.2
การเพิ่มโครงการ ที่มีหลายกิจกรรม
    3.
แก้ไขโครงการ เพื่อกำหนดแบบสอบถามออนไลน์
    4. เจ้าหน้าแผน และคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ทำการตัดยอดงบประมาณแต่ละโครงการ
    5. เจ้าของโครงการทำการตรวจสอบ ยอดงบตามโครงการ และทำการแก้ไขรายละเอียดให้ตรงตามยอด
    6. เจ้าหน้าที่แผน ปิดระบบการเพิ่มโครงการ
    7. เจ้าของโครงการขอใช้เงินโครงการด้วยระบบออนไลน์ และทำการพิมพ์เพื่อเสนอตามขั้นตอน
    8. เจ้าหน้าที่แผนทำการตัดเงินตามยอดที่เจ้าของโครงการขอมา โดยเลือกจากไฟล์ที่ขอมา
    9. เจ้าของโครงการจัดกิจกรรม และเปิดให้ใช้แบบสอบถามออนไลน์
    10. เจ้าของโครงการรายงานโครงการ
    11. ผู้บริหารเห็นชอบโครงการ
    12. เจ้าของโครงการพิมพ์โครงการ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นอันเสร็จ ในส่วนของโครงการออนไลน์

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุออนไลน์
   1. การตั้งค่า ตัวบุคคลและตัวแทนจำหน่าย กำหนดรหัสพัสดุ กำหนดรหัสครุภัณฑ์
    2. การจัดซื้อออนไลน์ แบบใหม่
   3. การจัดจ้างออนไลน์ แบบใหม
    4.การนำข้อมูลจาก EGP มาเข้าระบบโปรแกรม เพื่อเช็คข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกิน 5000 บาท
    5. การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดสถานะ พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์
    6. การรายงาน พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์ แยกตามประเภท กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ และร้านค้า


ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมการเงินและบัญชีออนไลน์
   1. การตั้งค่า โปรแกรม การเงินและบัญชีออนไลน์
    2. ทะเบียนรับเงิน
   3. ทะเบียนจ่ายเงิน
    4.การยืมเงิน และล้างใบยืม ไม่เหลือค้าง
    5. การแปลงเงินสด
    6. ใบสำคัญรองจ่าย และล้างรองจ่าย
    7.ตัดงบการจัดซื้อจัดจ้าง
    8. การรายงานประเภทต่างๆ

แนะนำโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 5.0

วิดีโอ สอนการใช้งานระบบบริหารจัดซื้อจัดจ้าง กศน.

  แอดมิน กำหนดอำเภอ กำหนดประเภทงบประมาณ เพิ่มเจ้าหน้าที่และกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ พร้อมทั้งเพิ่มงบประมาณ

  เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ กำหนดตั้งค่าบุคคลและตัวแทนจำหน่าย เพิ่มโครงการ จัดทำจัดซื้อจัดจ้าง

  แอดมิน อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปรื้นจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

   เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ แก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง ปริ้นจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง


วิดีโอ สอนการใช้งานการเงินและบัญชีออนไลน์

   การตั้งค่า โปรแกรม การเงินและบัญชีออนไลน์

   ทะเบียนรับเงิน

   ทะเบียนจ่ายเงิน

  การยืมเงิน และล้างใบยืม ไม่เหลือค้าง

  การแปลงเงินสด

  ใบสำคัญรองจ่าย และล้างรองจ่าย

  ตัดงบการจัดซื้อจัดจ้าง

  การรายงานประเภทต่างๆวิดีโอ สอนการใช้งานพัสดุ ออนไลน์

   การตั้งค่า ตัวบุคคลและตัวแทนจำหน่าย กำหนดรหัสพัสดุ กำหนดรหัสครุภัณฑ์

   การจัดซื้อออนไลน์ แบบใหม่

   การจัดจ้างออนไลน์ แบบใหม่

  การนำข้อมูลจาก EGP มาเข้าระบบโปรแกรม เพื่อเช็คข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกิน 5000 บาท

  การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดสถานะ พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์

  การรายงาน พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์ แยกตามประเภท กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ และร้านค้า


วิดีโอ สอนการใช้โปรแกรมแผนงาน โครงการ ออนไลน์

  ทดสอบการใช้งาน    ขอรหัสผ่านได้ที่นี้

   การกำหนดรูปแบบโครงการ

   การตั้งค่า

   การสร้างโครงการ แบบไม่มีกิจกรรม

   การสร้างโครงการ แบบหลายกิจกรรม

   การตั้งค่า กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนดประเภทเงิน กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน


   การเพิ่มโครงการ ที่มีเฉพาะโครงการ

   การเพิ่มโครงการ ที่มีหลายกิจกรรม

   การแก้ไขโครงการ

   การสร้างแบบสอบถาม qrcode

   การจัดสรรงบประมาณ

  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบงบที่ผ่านการจัดสรรของเจ้าของโครงการ

  การขอใช้เงินตามโครงการออนไลน์(เจ้าของโครงการขอใช้เงิน)

  การตัดยอดเงินโครงการตามใบขอใช้เงินตามโครงการออนไลน์(เจ้าหน้าที่แผน)

   การตอบแบบสอบถาม qrcode

   การรายงานโครงการ

   การให้ความเห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการ)

Copyright © All rights make by termtemsoft.com